административнэ


административнэ

прил. административный
административнэ унафэ административное решение

Кабардинско-русский словарь. 1957.

Смотреть что такое "административнэ" в других словарях:

  • комиссар — (комиссарыр, комиссархэр) комиссар Общественнэ политическэ, административнэ IанатIэхэр зиIэ пащ Военнэ комиссар Народнэ комиссар Шэуджэн Мосэ адыгэмэ яIофкIэ комиссарыгъ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • край — (краир, крайхэр) край Административнэ гъунэпкъэ инэу автоном хэку е лъэпкъ округ зыхахьэрэр ары Красноярскэ край …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • округ — (округыр, округхэр) округ Къэралыгъом итерриторие административнэ политическэ, хъызмэт, дзэ гощыкIэу иI ХэдзыпIэ округ Дзэ округ Лъэпшъ округ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • район — (районыр, районхэр) район 1. ШIыкIэ шъхьаф горэмкIэ хэгъэунэфыкIыгъэ чIыпI Нефть район 2. Административнэ чIыпIэ занэ мыинэу тихэгъэгу ихэкухэр, икъэлэ инхэр зэрэгощыгъэр ары Москва и Калининскэ район Адыгэ Республикэр райониблэу гощыгъэ… …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ